موارد

glass

ماشینکاری شیشه ای سفارشی

این جزء شیشه ای که توسط مرکز ماشینکاری ماشینکاری می شود.