موارد

https://www.zhhimg.com/mineral-casting-one-stop-solutions/

پایگاه ماشین UHPC

این پایه ماشین توسط بتن مسلح با الیاف فوق العاده بالا ساخته شده است.