فرایند ماشینکاری شیشه

مرحله 1:
بررسی نقشه ها

گام 2:
انتخاب مواد فلزی

مرحله 3:
مواد را در دمای ثابت و کارگاه بدون گرد و غبار به مدت 24 ساعت برای عملیات دمای ثابت قرار دهید

مرحله 4:
ماشینکاری مواد از طریق مرکز ماشینکاری

مرحله 5:
بازرسی و کالیبراسیون

مرحله 6:
سنگ زنی دستی

مرحله 7
بازرسی

مرحله 8
بسته بندی و تحویل