فرایند ساخت

مرحله 1:
بررسی نقشه ها

گام 2:
ساخت قالب

مرحله 3:
مواد UHPC را آماده کنید

مرحله 4:
ماشینکاری

مرحله 5:
بازرسی

مرحله 5
مونتاژ

مرحله 6:
تحویل