صفحه سطح نوری

  • Optic Vibration Insulated Table

    جدول عایق ارتعاشی نوری

    آزمایشات علمی در جامعه علمی امروز نیاز به محاسبات و اندازه گیری دقیق تری دارد. بنابراین ، دستگاهی که می تواند نسبتاً از محیط خارجی و تداخل جدا شود ، برای اندازه گیری نتایج آزمایش بسیار مهم است. این می تواند اجزای مختلف نوری و تجهیزات تصویربرداری میکروسکوپ و غیره را تعمیر کند. سکوی آزمایش نوری نیز به یک محصول ضروری در آزمایشات علمی تبدیل شده است.